Prikaz objava
str. 2/2

Javna nabava Sveučilište Sjever - 2014. i 2015.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13 i 143/13), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – rektor  i prorektori te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

26.10.2015.
09.09.2015.
10.07.2015.
17.06.2015.
25.05.2015.
07.05.2015.
20.04.2015.
02.04.2015.
30.03.2015.
13.03.2015.
12.03.2015.
24.02.2015.
26.02.2015.
Prilozi

Javna nabava Veleučilište u Varaždinu

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), Veleučilište u Varaždinu kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – dekan dr.sc. Marin Milković te s njime povezane osobe u sukobu interesa.

Rezultati pretrage
page 2/2