Zakoni

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22)

Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022)

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine", broj 118/12)

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15).

Zakon o radu (Pročišćeni tekst – NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)

Zakon o ustanovama (Pročišćeni tekst – NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)  

 Popisi akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica:

Popisi stručnih naziva i njihovih kratica:

Korisni linkovi:  https://www.azvo.hr/hr/o-nama/propisi/pravni-okvir