Sveučilišni centar Koprivnica

Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica

Tajništvo Sveučilišta

Ivana Bagarić Peroš, dipl.iur.
Br. sobe: 219
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-923
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr

Služba za opće, pravne, kadrovske i administrativne poslove Sveučilišta
Marina Jakšić, dipl. iur.
Br. sobe: 229
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
E-mail: marina.jaksic@unin.hr
Tel: 048/499-904

Odsjek kadrovskih i stručno-administrativnih poslova
Br.sobe: 226
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-900
E-mail: vsuradnja@unin.hr

Odjel za studije

Br. sobe: 111
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-909
E-mail: referada.kc1@unin.hr

Monika Habek, mag.oec., rukovoditeljica odjela
E-mail: monika.habek@unin.hr

Petra Kokot, univ. mag. comm., stručni suradnik za preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije
E-mail: petra.kokot@unin.hr

Vanja Đorđević, stručni referent
E-mail: vanja.dordevic@unin.hr

Odjel za razvoj karijera (Alumni), potporu studentima i cjeloživotno učenje

Tanja Šipek, mag. oec., rukovoditeljica odjela
Br. sobe: 213
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-925
E-mail: tanja.sipek@unin.hr

Podrška studentima s invaliditetom

Jelena Ivelić Telišman, dipl. učitelj duhovnosti
Br. sobe: 213
E-mail: jelena.ivelic@unin.hr
Termin za konzultacije potrebno dogovoriti putem e-maila

Sveučilišna knjižnica

dr.sc. Antonija Mandić, voditeljica knjižnice
Br. sobe: 105
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-917
E-mail: knjiznica@unin.hr

Odjel za IT potporu, e-učenje i učenje na daljinu

Nikola Marijanović, univ.mag.ing.techn.graph., voditelj IT potpore KC
Br. sobe: A05
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-920
E-mail: podrska@unin.hr

Odjel za imovinsko-pravne poslove, poslove održavanja, sigurnosti i poslovi zaštite na radu i zaštite od požara

Jadranka Mataković, tehnički suradnik
Br. sobe: 214
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Tel: 048/499-929
E-mail: jadranka.matakovic@unin.hr

Odjel za unutarnju reviziju

Nikolina Petrović Ristemi, mag.oec., viši unutarnji revizor
Br. sobe: 227
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
E-mail: npristemi@unin.hr

Odjel za informiranje i odnose s javnošću

Nina Šešić Mežnarić, mag.antrop.i mag.educ.art.orator., stručni savjetnik
Br. sobe: 227
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, 08:00 – 16:00
Mob: 098/183 3040
E-mail: nsmeznaric@unin.hr