Zaštita osobnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VODITELJA OBRADE SVEUČILIŠTA SJEVER

SVEUČILIŠTE SJEVER
Sjedište: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB: 59624928052
E-mail: info@unin.hr

Sveučilišni centar Koprivnica
Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
E-mail: tajnistvo.kc@unin.hr
Sveučilišni centar Varaždin
Jurja Križanića 31b, 42 000 Varaždin
E-mail: tajnistvo.vz@unin.hr

Sveučilište Sjever, kao voditelj obrade osobnih podataka obvezuje se provoditi postupke obrade osobnih podataka sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka pojedinaca.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Sveučilište Sjever - Službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa; J. Križanića 31b, 42000 Varaždin, Ured br. 203, UNIN-3
Uredovno vrijeme – radnim danom od 12,00 – 14,00 sati
Adresa elektroničke pošte : gdpr@unin.hr
Kontakt telefon: 042/ 493-390

 

Obrada osobnih podataka

Sveučilište Sjever u svome djelovanju obrađuje osobne podatke studenata, sudionika Erasmus+ programa, zaposlenika, vanjskih suradnika, osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, gostujućih predavača, podnositelja podnesaka, molbi, zahtjeva, podnositelja i ostalih partnera.
Osobni podaci se obrađuju temeljem pravnih osnova obrade koje predviđa Opća uredba o zaštiti podatka, a to su zakon, ugovorne odredbe, pravne obveze, privole ispitanika i legitimni interesa voditelja obrade osobnih podatka, Sveučilišta Sjever.
Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitanika od strane Sveučilišta daju se sve potrebne informacije sukladno zahtjevima iz čl. 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Interni akti Sveučilišta Sjever kojima se regulira zaštita osobnih podataka

Sustav privola - obrasci

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe primjerice u svrhu:

  - boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva
  - prikupljanja fotografija,
  - korištenje privatnih kontakata zaposlenika

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem izvršavanja ugovornih obveza u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe primjerice u svrhu:

  - obrada osobnih podataka studenata Sveučilišta,
  - obrada osobnih podataka vanjskih suradnika, gostujućih predavača i sl.

Vaše osobne podatke obrađujemo radi poštivanja pravnih obveza u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe primjerice u svrhu:

  - zapošljavanje na Sveučilištu Sjever,
  - dostavljanje osobnih podataka u svrhu statističkih obrada kada je to pravna obveza,
  - vođenja evidencija ispitanika čije osobne podatke obrađujemo npr. studenata, radnika i dr.

Vaše osobne podatke obrađujemo radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili prilikom izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) Opće uredbe primjerice u svrhu:

  - provođenje postupaka upisa prijavljenih osoba na natječaje za upise na studijske programe koje izvodi Sveučilište,
  - provođenje postupaka prelazaka studenata sa drugih visokih učilišta,
  - izdavanja potvrda kojima se utvrđuju činjenice vezane za studiranje i sl.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe primjerice u svrhu:

  - sudjelovanja na događajima i skupovima u organizaciji Sveučilišta,
  - vođenja evidencije dolazaka u prostore Sveučilišta,
  - videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine.

 

Sveučilište Sjever može osobne podatke proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S izvršiteljima obrade sklapa se ugovor kojim se detaljno propisuje postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Sveučilište Sjever pohranjuje osobne podatke sukladno propisima o čuvanju arhivske građe, ugovornim obvezama ili legitimnim interesom, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja privole prestaje obrada.
Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Privola se možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva za povlačenjem privole ustrojbenoj jedinici kojoj su osobni podaci dostavljeni primarno.

Ukoliko želite povući svoju privolu za korištenje određene skupine kolačića možete to učiniti u svakom trenutku na sljedećem linku:
Povuci GDPR Cookie privolu
Postavkama kolačića moguće je upravljati i izravno kroz relevantne opcije web preglednika. Više informacija o takvim mogućnostima upravljanja moguće je pronaći na sljedećoj web adresi: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo od Sveučilišta Sjever, kao voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka.

Prava ispitanika ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na službenu e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Sveučilišta Sjever ili osobnom predajom zahtjeva u prostorijama Sveučilišta prema navedenim kontakt podacima.

Obrasci za ostvarivanje prava ispitanika temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka

 

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

Radi ostvarivanja legitimnog interesa Sveučilišta Sjever, kao voditelja obrade, u svrhu osiguravanja zaštite osoba i imovine provodi se video nadzor određenih dijelova zgrada i ulaznih prostora Sveučilišta Sjever odnosno njegovih Sveučilišnih centara Varaždin i Koprivnica.
Snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvaju se najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.
Snimke dobivene putem sustava video nadzora se dostavljaju na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.
Sveučilište Sjever može osiguravanje sustava video nadzora povjeriti vanjskom ovlaštenom pružatelju usluge, kao izvršitelju obrade, s kojim sklapa ugovor u kojem je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Interni akti Sveučilišta Sjever kojima se regulira zaštita osobnih podataka

 

Politika kolačića (engl. Cookie Policy)

Web sjedište https://www.unin.hr koristi kolačiće (engl. cookies) u svrhu ostvarenja predviđene razine korisničkog iskustva i funkcionalnosti te za potrebe praćenja posjećenosti, odnosno za potrebe provođenja marketinških kampanja. Kako bismo koristili kolačiće u navedene svrhe potreban nam je Vaš pristanak, odnosno Vaša privola. Ukoliko ne pristanete na uporabu kolačića, odnosno blokirate uporabu kolačića, moći ćete pregledavati stranice web sjedišta, no određene funkcionalnosti Vam neće biti dostupne i nećete biti uključeni u statistiku posjećenosti web sjedišta.

Politika kolačića Sveučilišta Sjever dostupna – link na Politiku kolačića

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obradom osobnih podataka od strane Sveučilišta Sjever prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka imate pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka - https://azop.hr/