Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za nast. god. 2018./2019.

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Mjerenje i procjena boli 15 15 - 2,5
Pristup osobama s invaliditetom - - - -
Prava i obaveze u zdravstvenoj struci 15 15 30 5
Menadžment u zdravstvu 15 15 30 5
Nacrt diplomskog rada 15 15 45 6,5
Napredna statistika u biomedicini i zdravstvu 15 15 30 5
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Znanost i društvo 15 - - 1
Medicinska informatika 6 4 10 2,5
Suvremene teme iz psihologije 15 15 15 4,5
Pedagoški aspekti edukacije 15 30 - 4,5
Didaktika 15 30 - 4,5
Umijeće medicinske nastave 15 45 - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Zdravstveni sustavi u praksi 15 15 30 4,5
Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi 15 15 - 2,5
Upravljanje rizicima u zdravstvu 30 15 15 4,5
Kontrola kvalitete u zdravstvu 30 15 30 5,5
Farmakoepidemiologija i farmakoekonomika 15 15 15 4
Transfuzijska medicina 20 5 15 3,5
Organizacija stomatološke zaštite 15 10 10 2,5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
- - - -
- - - -
- - - -
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo 20 10 10 3
Diplomski rad 20 10 10 15
Ekonomski i pravni aspekti organizacije rada u KBC-u 20 10 20 4
Koordinacija i supervizija zdravstvene njege 15 15 15 3

STUDIJ MOGU UPISATI PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRšILI:

  • sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva bez dodatnih kriterija
  • stručni preddiplomski studij sestrinstva uz polaganje razlikovnih ispita definiranih od strane Povjerenstva za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstva

Diplomski sveučilišni studij upisuju studenti koji su završili studij iz područja biomedicinskih znanosti i srodnih disciplina.