Opće informacije

o_studiju_tgl_2

Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku

Na Odjelu se trenutno izvodi interdisciplinarni preddiplomski stručni studij „Tehnička i gospodarska logistika“, u području tehničkih znanosti, u trajanju od tri godine, završetkom kojega se stječe 180 ECTS-a i akademska titula prvostupnika/(ce) inženjera tehničke i gospodarske logistike (bacc.ing.logist.). Akreditirani studijski program (proveden postupak reakreditacije te nakon toga i postupak vanjskog vrednovanja kvalitete) izvodi se na ustanovi od 2007. godine. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/tehnicka-i-gospodarska-logistika/kolegiji/).

Budući da efikasnost svakog modernog gospodarstva znatno ovisi o upravljanju logističkim procesima, potreba za prvostupnicima inženjerima logistike stvarna je i opravdana. Studenti tehničke i gospodarske logistike uz opću ekonomsku i stručnu logističku naobrazbu dobivaju i važnu tehničku naobrazbu, po čemu je ovaj studij jedinstven u Republici Hrvatskoj. Studij je definiran obaveznim i izbornim kolegijima. Obvezni kolegiji predstavljaju temeljno obrazovanje, a izborni čine učinkovitu prilagodbu potrebama gospodarstva i poveznicu s osobnim interesima studenata. Studij proučava logistiku kao koordinaciju kretanja sirovina i proizvoda u organizacijskom, informacijskom i prometnom smislu. U modernom gospodarstvu stručnjaci za logistiku upravljaju zaokruženim logističkim procesima, od nabave sirovina i proizvodnje do prodaje gotovih proizvoda.

Poslovi na kojima se inženjeri tehničke i gospodarske logistike mogu zaposliti su: menadžment logistike, dispozicija skladišta i dispozicija transporta, menadžment špedicije, logistika unutar poduzeća i slična zaduženja u tvrtkama. Težište ovog stručnog studija je na stjecanju praktičnih znanja i vještina. Ostvarenje tog cilja moguće je jedino kroz razmjenu iskustava partnerskih tvrtki i visokog učilišta tako da se zadaju stvarni projekti koji bi mogli unaprijediti poslovanje jedne kompanije. Tvrtke partneri iz različitih područja osiguravaju široku paletu različitih funkcija logistike i novih pogleda koja kod visoke stručne kvalifikacije vode kompetenciji djelovanja. Poslovi na kojima bi se budući menadžeri logistike mogli zapošljavati: menadžment logistike, dispozicija skladišta i dispozicija transporta, logistika unutar poduzeća, menadžment nabave i sl.