Sveučilišno vijeće

Sveučilišno vijeće nadzire rad Sveučilišta i njegovih sastavnica, a sastoji se od predsjednika i 8 članova. Polovinu članova Sveučilišnog vijeća imenuje Senat Sveučilišta, a polovinu osnivač. Predsjednika Sveučilišnog vijeća zajednički izabiru članovi Sveučilišnog vijeća na temelju javnog poziva. Javni poziv raspisuje rektor, najkasnije u roku od 15 dana od imenovanja posljednjeg člana Sveučilišnog vijeća. Ako predsjednik Sveučilišnog vijeća ne bude izabran u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv, rektor najkasnije u roku od 15 dana još jednom raspisuje javni poziv za izbor predsjednika Sveučilišnog vijeća. Ako predsjednik Sveučilišnog vijeća ne bude izabran niti u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na drugom javnom pozivu, predsjednika Sveučilišnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće) iz reda pristupnika na prvi i drugi javni poziv za izbor predsjednika Sveučilišnog vijeća.

Za predsjednika i člana Sveučilišnog vijeća može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij. Član Sveučilišnog vijeća kojeg imenuje osnivač te predsjednik Sveučilišnog vijeća ne smije biti državni dužnosnik, član Nacionalnog vijeća, službenik Ministarstva ni zaposlenik i vanjski suradnik  Sveučilišta. Mandat člana Sveučilišnog vijeća na javnom sveučilištu traje šest godina. Ista osoba može se jednom ponovo izabrati za predsjednika odnosno člana Sveučilišnog vijeća.