Sveučilišni savjet

Sveučilišni savjet je tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojem djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata.
Sveučilišni savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebno zakonitost njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te ostvarivanja odluka Senata.
Sveučilišni savjet ne može obavljati poslove, niti poduzimati radnje kojima bi se utjecalo na autonomiju Sveučilišta.

Sveučilišni savjet ima 12 (dvanaest) članova.
Senat Sveučilišta imenuje 6 (šest) članova i to 5 (pet) članova iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju i 1 (jednog) člana iz redova studenata.
Gradovi Koprivnica i Varaždin imenuju svaki po 2 (dva) člana. Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta imenuje 2 člana. Ukoliko po pozivu Senata gradovi ili MZOS ne imenuju svoje članove, te članove imenuje Osnivač.
Mandat članova Sveučilišnog savjeta traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.