Rektor i prorektori

Rektor Sveučilišta je čelnik Sveučilišta.
Rektor predstavlja i zastupa Sveučilište, organizira i vodi njegov rad i poslovanje, usklađuje rad tijela Sveučilišta te upravlja njegovom imovinom.
U svom radu rektor ima prava i obveze ravnatelja ustanove te ovlasti predviđene propisima koji reguliraju visoko obrazovanje.

Rektor
Prof. dr.sc. Marin Milković
E-mail: rektor@unin.hr

Rektoru u radu pomažu prorektori.
Sveučilište ima do 6 (šest) prorektora, i to:

Prorektor Sveučilišnog centra Varaždin
Prof. dr.sc. Damir Vusić
E-mail: damir.vusic@unin.hr

Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica
Prof. dr.sc. Mario Tomiša
E-mail: mario.tomisa@unin.hr

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Izv. prof. dr.sc. Vlado Tropša
E-mail: vlado.tropsa@unin.hr

Prorektor za financije i opće poslove
Prof. dr.sc. Goran Kozina
E-mail: goran.kozina@unin.hr

Prorektorica za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju
Prof. dr.sc. Anica Hunjet
E-mail: anica.hunjet@unin.hr

Prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju
Izv. prof. dr. sc. Petar Mišević
E-mail: petar.misevic@unin.hr