Opće informacije

o_studiju_gr_2

Odjel za graditeljstvo

Na Odjelu se izvodi preddiplomski stručni studij „Graditeljstvo“ u trajanju od tri godine, završetkom kojega se stječe 180 ECTS-a i akademska titula prvostupnika/(ce) inženjera građevinarstva (bacc. ing. aedif). Preddiplomski stručni studij „Graditeljstvo“ ima 2 usmjerenja, i to „Niskogradnja“ i „Visokogradnja“. Studenti se za pojedino usmjerenje opredjeljuju nakon uspješno završene druge godine studija, odnosno nakon stečenih 120 ECTS.-a. Akreditirani nastavni plan i program studija graditeljstva (proveden postupak reakreditacije te nakon toga i postupak vanjskog vrednovanja kvalitete) izvodi se na Odjelu od 2007. godine. Za sve kolegije predviđene preddiplomskim studijskim planom i programom graditeljstva izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o studiju i kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/graditeljstvo/kolegiji/).

Školovanje prvostupnika inženjera građevinarstva zahtijeva stjecanje temeljnih tehničkih i specifičnih stručnih znanja te dodatno poznavanje zakonske regulative iz područja građevinarstva. Upravo zbog navedene širine područja studijski program obuhvaća dva smjera (visokogradnju i niskogradnju), budući da su ova dva područja najzastupljenija među građevinskim subjektima u regiji. Studijski program je usklađen s ostalim građevinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, što je preduvjet za olakšanu mobilnost tijekom i nakon završetka studija.

Završetkom studija na jednom od graditeljskih smjerova stječu se kompetencije za rad u graditeljskim tvrtkama (podjednako u većim, srednjim i poduzetničkim, tj. manjim tvrtkama), uključujući i vlastito poduzetništvo. Glavne aktivnosti na kojima bi mladi stručnjaci mogli korisno i učinkovito sudjelovati su: pripremne radnje koje prethode građenju (građevinske dozvole, imovinsko-pravni odnosi, suradnja s urbanistima i projektantima), organizacija građenja (organizacija strojeva, opreme i ljudi na gradilištu, nabava materijala i opreme, osiguranje pune logistike), odvijanje graditeljskih aktivnosti (terminsko planiranje rada, ljudi, materijala i sredstava, vođenje i nadzor, osiguranje kvalitete), kontinuirana suradnja sa svim subjektima (investitor, projektant, lokalne komunalne i graditeljske vlasti, proizvođači, dobavljači), privođenje građevnog objekta u planirano funkcionalno stanje itd.