Dokumenti

Upute autorima koji svoja djela žele objaviti u izdanju Sveučilišta Sjever

U skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta Sjever autori koji svoja djela žele objaviti kao izdanja Sveučilišta trebaju u Sveučilišnu knjižnicu Sveučilišta Sjever (Koprivnica ili Varaždin) predati:

- rukopis djela u elektroničkom obliku (u nekom od standardnih formata: doc, docx, pdf, rtf)
- popunjenu Prijavu za izdanja Sveučilišta

Navedeni obrazac Prijave za izdanja Sveučilišta dostupan je u Sveučilišnoj knjižnici te na mrežnim stranicama Sveučilišta (vidi privitke).

Obrazac prijave obavezno mora sadržavati tražene potpise, a može se predati u ispisu ili skeniran poslati e-mailom na adresu: knjiznica@unin.hr.

Ukoliko predana dokumentacija zadovoljava kriterije, Povjerenstvo Senatu Sveučilišta predlaže uvrštavanje djela u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta. Ukoliko Senat potvrdi prijedlog Povjerenstva, autoru se dostavlja Odluka o izdavanju djela te se djelo objavljuje.