Obavijest o pokretanju otvorenog postupka javne nabave

Sveučilište Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica objavilo je dana 10. lipnja 2016.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave otvoreni postupak javne nabave za Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade vojarne u uredsko-nastavnu zgradu CPV 45454000 - 4- radovi na rekonstrukciji.

Sve informacije dostupne su na slijedećem linku: https://goo.gl/xlASPT