Senat

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se konstituira na način kojim se osigurava zastupljenost svih sveučilišnih sastavnica, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja, predstavnika vanjskih nastavnika te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Mandat članova Senata traje 3 (tri) godine i može se ponoviti.

Senat čine sljedeći članovi:
- rektor je član Senata po položaju
- pročelnici pojedinih odjela po funkciji su članovi Senata
- po 1 (jedan) predstavnik zaposlenika u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju sa svakog od sveučilišnih odjela
- po 1 (jedan) predstavnik zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom ili nastavnom zvanju sa stručnih odjela sveučilišta
- 2 (dva) predstavnika zaposlenika u suradničkom zvanju
- jedan predstavnik ostalih zaposlenika
- 15% studentskih predstavnika iz redova studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.

Voditelj Sveučilišne knjižnice i prorektori sudjeluju u radu Senata, ali bez prava glasovanja.