Senat

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta koje se konstituira na način kojim se osigurava zastupljenost sastavnica Sveučilišta u različitim područjima znanosti i umjetnosti, zastupljenost predstavnika zaposlenika u suradničkim zvanjima, predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavno osoblje) te studentskih predstavnika. Mandat članova Senata traje 3 godine i može se ponoviti. Rektor saziva i predsjedava sjednicama Senata i član je Senata po položaju. Ostali članovi Senata su:
 prorektori Sveučilišta, po položaju
 pročelnici odjela Sveučilišta, po položaju
 pročelnici odsjeka Sveučilišta/voditelji doktorskih studija, po položaju
 dva predstavnika zaposlenika na suradničkom radnom mjestu
 jedan predstavnik ostalih zaposlenika (nenastavno osoblje)
 studentski predstavnici čine 10 % članova Senata od čega najviše 20 % čine studenti poslijediplomskih studija.
Voditelj Sveučilišne knjižnice sudjeluje u radu Senata, ali bez prava glasa.
Na sjednice Senata poziva se predstavnik reprezentativnih sindikata na Sveučilištu u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji sudjeluje u radu Senata bez prava glasa.
________________________________________________________________________________________