Javna nabava Sveučilište Sjever - 2016.

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske obveze:
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda), Sveučilište Sjever kao javni naručitelj objavljuje da su predstavnici naručitelja u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • Skin 29 d.o.o., OIB: 45159905087,
  • Kuglana d.o.o., OIB: 61729072800,
  • Evalus 360 d.o.o., OIB:  54736175561
  • Media uni d.o.o. u likvidaciji, OIB: 25312027512
  • Velv d.o.o., OIB:04677595378

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Sveučilište Sjever provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.
Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Prilozi