Opće informacije

o_studiju_mop_2

Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu

Na Odjelu se izvodi preddiplomski interdisciplinarni stručni studij „Multimedija, oblikovanje i primjena“, u području tehničkih znanosti, u trajanju od tri godine, završetkom kojega se stječe 180 ECTS-a i akademska titula prvostupnika/(ce) inženjera multimedijske i grafičke tehnologije (bacc.ing.graph.teh.). Studijski program izvodi se na ustanovi kontinuirano od 2005. godine. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o studiju i kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/multimedija-oblikovanje-i-primjena/kolegiji/).

U Europi i svijetu sve je više visokih učilišta koja izvode studije vezane uz multimedijske tehnologije. Prema nekim procjenama broj takvih institucija otprilike je proporcionalan stupnju razvoja svake zemlje. Studij „Multimedije, oblikovanja i primjene“ interdisciplinarni je studij u znanstvenom području tehničkih znanosti. Multimedijski studiji u Europi nisu jedinstveni. Poneki naglašavaju web (FH Kiel), grafički dizajn i umjetnost (FH Salzburg), televiziju, novinarstvo i industrijski dizajn (FH Graz - Joanneum). Kroz akreditirani nastavni plan i program (proveden postupak reakreditacije te nakon toga i postupak vanjskog vrednovanja kvalitete), Odjel izvodi studijski program „Multimedija, oblikovanje i primjena“ kao opći grafički (tehnički) studij s određenim otklonom prema grafičkom dizajnu i multimedijskim sustavima, tako da su naši prvostupnici inženjeri kompetentni i spremni u nekoliko smjerova potrebnih gospodarstvu. Spomenuti studij jedini je studij ovakvog tipa u Republici Hrvatskoj te ga je kao takvoga preuzela (uz suglasnost ustanove) i jedna inozemna visokoškolska ustanova. Kompetencije koje se stječu završetkom stručnog studija „Multimedija, oblikovanje i primjena“ osposobljavaju studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje grafičkih i multimedijskih tehnologija. Osobe koje završe ovaj studij steći će znanja, praktične vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuzetno širokom segmentu tržišta na sljedećim poslovima: osmišljavanje vizualnih sadržaja, vizualnih identifikacija poduzeća, grafičkih komunikacija, grafičkih prezentacija i sl., osmišljavanje i vođenje poslovnih prezentacija, izrada pripreme za tisak, vođenje projekata u manjim poduzećima u području reklamiranja, oblikovanje, implementacija i održavanje multimedijskih sustava, oblikovanje, implementacija i održavanje internetskih sadržaja s primjenom suvremenih spoznaja iz tog područja, održavanje računalnih sustava u segmentu konfiguracije i instalacije, te niz drugih poslova sličnih sadržaja. Značajan broj završenih prvostupnika s velikim uspjehom nastavlja svoje školovanje na srodnim studijima drugih visokih učilišta u Hrvatskoj i inozemstvu.