Vizija, misija, politika kvalitete

Misija
Misija Sveučilišta Sjever je izobrazba kompetentnog stručnog kadra za potrebe realnog gospodarstva i zdravstvenog sustava u regiji sjeverozapadne Hrvatske kroz kvalitetno izvođenje stručnih i diplomskih studija prema zahtjevima Bolonjske deklaracije. U provedbi ovog cilja Sveučilište Sjever se ustrojava kao dinamična organizacija koja stalno prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje u osuvremenjivanje postojećih i razvoj novih studijskih programa, promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja te produbljuje i održava veze s gospodarstvom i suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Vizija
Vizija Sveučilišta Sjever je biti vodeća obrazovna, znanstvena, stručna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova za obrazovanje kadrova iz područja tehničkih, ekonomskih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih i interdisciplinarnih znanosti te umjetničkog područja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Završeni studenti Sveučilišta Sjever jesu i ostat će poželjni i zapošljivi stručnjaci zbog visoke razine i širine usvojenih znanja i kompetencija, spremni na samostalan i kreativan rad u struci. U svom radu Sveučilište Sjever njeguje načela kvalitete u visokom obrazovanju, načela etičnosti, kreativnosti, transparentnosti, suradnje s drugim visokoškolskim ustanovama te nadasve dobre međuljudske odnose.

Politika kvalitete
Sveučilište Sjever sa svojim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima želi udovoljiti potrebama, zahtjevima i očekivanjima studenata, gospodarstva te široj društvenoj zajednici. Svoje obveze ostvaruje na suvremenim spoznajama struke, raspoloživim resursima i programima te načelima visokog obrazovanja europskom prostoru.
Sveučilište Sveučilište Sjever razvijamo u modernu, europsku visokoškolsku ustanovu koja će biti prepoznata po svojim nastavnim i stručnim dostignućima. U tom cilju, surađujemo s drugim sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, institucijama i gospodarskim subjektima na kontinuiranom poboljšavanju nastavnih procesa i programa te na harmonizaciji i usklađivanju nastavnih planova i programa sa principima Bolonjske deklaracije i opće prihvaćenih smjernica i normi u obrazovanju.
Sustav upravljanja kvalitetom na Sveučilištu Sjever temelji se smjernicama i standardima ESG-a i ISO normi, odnosno na dokumentaciji, praćenju i periodičnoj reviziji studijskih programa, ocjenjivanju studenata, stručnosti i kvaliteti nastavnog i administrativnog osoblja, resursima za učenje i potporu studentima, pristupu informacijama i javnom informiranju.
Efikasni i učinkoviti nastavni procesi, sustavni i timski pristup, stalna poboljšavanja svih aktivnosti, uključivanje svih dionika a posebno studenata su osnovni principi djelovanja sustava osiguravanja kvalitete. U centru je svih aktivnosti na Sveučilištu Sjever student. Jako nam je bitno što naši studenti misle o nastavnicima, programima i načinu obrazovanja kao i što misle naši završeni studenti i njihovi poslodavci. U tom prepoznavanju njihovog zadovoljstva nastojimo poduzimati mjere poboljšavanja kako bi se nadišla njihova očekivanja.
Kroz svoje djelatnosti Sveučilište Sjever poduzima mjere transparentnosti rada, neovisnosti, nepristranosti te očuvanje integriteta Sveučilišta i svojih zaposlenika.
Pri tome nam je veoma bitno održavanje ujednačene financijske bilance poslovanja i podizanja standarda zaposlenika i uvjeta za izvođenje procesa obrazovanja a što je u skladu sa Strategijom razvoja.