Opće informacije

o_studiju_

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu

Nastavni sadržaj i kompetencije

Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu doprinosi razvoju važnih kompetencija za poboljšanje kvalitete u sestrinstvu i zdravstvenoj skrbi. Cilj programa jest u polaznika razviti ključne vještine za menadžment u sestrinstvu; kritičko promišljanje, efektivnu komunikaciju, rješavanje sukoba, uspješno delegiranje, održavanje timova, kontrolu fiskalnih resursa, upravljanje stresom te upravljanje ljudskim potencijalima. Studenti će ujedno produbiti svoja teorijska znanja te usavršiti procjenjivanje i problemsko rješavanje kliničkih slučajeva, što će posljedično dovesti do većeg kritičkog promišljanja u svakodnevnom kliničkom radu. Nadalje, polaznici će razviti vještine neophodne za primjenu postupaka koji se temelje na znanstvenim dokazima, odnosno praksi temeljenoj na dokazima („evidence-based practice“).

Mogućnost razvoja karijere

Mogućnost zapošljavanja vrlo je široka – od zdravstvenih ustanova, domova za osobe starije dobi do ustanova za zdravstveni turizam – kao i mogućnost daljnje edukacije prvostupnika te medicinskih sestara svih obrazovnih profila. Sveučilišne magistre sestrinstva neophodne su na poslovima upravljanja u području zdravstvene njege u svim segmentima i na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i na poslovima analize, sinteze i evaluacije u svrhu unaprjeđenja i/ili održavanja zdravlja pojedinca, njegove obitelji i populacije te ukupnih strateških ciljeva zdravstvene organizacije.

TRAJANJE: 4 semestra
BROJ ECTS BODOVA: 120
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni magistar/magistra sestrinstva
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. mag. med. techn.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

STUDIJ MOGU UPISATI:

1. Pristupnici koji su završili istovrsni sveučilišni prijediplomski studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, imaju pravo upisa na diplomski studij bez obveze polaganja razlikovnih kolegija.

2. Pristupnicima koji su završili istovrsni stručni prijediplomski studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, propisuje se obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 18 ECTS-a.

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

  1.  Zašto odabrati sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu?

Zdravstvena zaštita u zajednici, kao i primjena složenijih terapija i tehnologija neprestano napreduje, što zahtjeva specifično znanje i odgovornost medicinskih sestara. U zdravstvenu njegu svakodnevno se uvode nove metode i postupci, a količina informacija u znanstvenoj literaturi raste gotovo eksponencijalno, stoga je u budućnosti praktički nezamislivo adekvatno provođenje kvalitetne zdravstvene njege bez odgovarajućeg broja visoko obrazovanih medicinskih sestara. U razvijenom svijetu, medicinske sestre su članovi upravljačkih tijela u zdravstvenim ustanovama i zadužene su za organizaciju, upravljanje i kontrolu rada medicinskih sestara, te sudjeluju u svim oblicima planiranja, razvoja i donošenja strateški važnih odluka za radnu organizaciju, stoga su im neophodna znanja i vještine iz područja menadžmenta.

  1. Kome je studij namijenjen?

Sveučilišni diplomski studij „Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu“ prirodni je nastavak prijediplomskog studija sestrinstva i svojevrsnog vertikalnog obrazovanja sestrinskog kadra.  Studij traje 4 semestra, a nakon završetka stječe se titula sveučilišni magistrica/magistara sestrinstva.

  1. Što ću naučiti kroz studij?

Studij upoznaje studente s ključnim znanjima iz područja menadžmenta odnosno planiranjem u zdravstvu, vođenjem i organizacijom rada; upravljanjem kvalitetom i rizima u zdravstvu te specifičnostima organizacije zdravstvenih i socijalnih ustanova. Osim znanja i vještina iz područja menadžementa, studente će se upoznati sa pristupom, provedbom i metodologijom znanstveno istraživačkog rada te pedagoškim aspektima poučavanja zdravstvene njege.  Također, studenti će tijekom studija steći specifična znanja iz različitih područja zdravstvene njege, medicine, psihologije, prava i dr. kroz obavezne i izborne kolegije.

  1. Mogu li nastaviti školovanje po završetku ovoga studija?

Diplomski studij sestrinstva na Sveučilištu Sjever je sveučilišni studij i nakon njega moguće je nastaviti obrazovanje na doktorskom studiju. Sveučilište Sjever trenutno nema doktorski studij iz područja biomedicine i zdravstva, no studenti koji završe sveučilišni diplomski studij sestrinstva imati će mogućnost upisati doktorski studij na nekom od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta.

  1. Je li ovo privatan studij? Koliko je cijena jedne godine studija?

Sveučilište Sjever je javno sveučilište u Hrvatskoj tako da se na sveučilišni diplomski studij sestrinstva možete upisati kao redovan student i studirati besplatno (tj. na teret Ministarstva). Međutim, zbog velikog interesa studenata koji su u radnom odnosu, moguće je studirati i izvanredno uz visinu školarine 1.415,09 eura, tj. 10.662,00 kn.

  1. Koje su nastavne obaveze studenata diplomskog studija sestrinstva?

Nastava na diplomskoj razini odvija se kroz predavanja, seminare i vježbe. Nastava se organizira od ponedjeljka do subote, ali u poslijepodnevnim satima kako bi se studentima koji su u radnom odnosu omogućilo prisustvovanje nastavi. Redovni studenti dužni su pohađati najmanje 70% ukupne nastave, dok su izvanredni studenti dužni pohađati najmanje 50% ukupne nastave.

  1. Koja vrsta poučavanja se primjenjuje na studiju?

Nastava na sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva spoj je teorijskog i praktičnog pučavanja. U predavaonicama se izvodi teorijska nastava te seminari i radionice uz aktivno sudjelovanje studenata. Određeni broj kolegija izvodi se i u suradnim ustanovama u obliku vježbovne nastave gdje studenti imaju priliku vidjeti primjenu teorije u praksi te noviteti, ali i problemi u svakodnevnom radu. Uz navedenu kontaktnu nastavu, studentima se pruža i mogućnost učenja na daljinu pomoću platforme Merlin.

  1. Tko su nositelji nastave i suradnici na diplomskom studiju sestrinstva?

Studenti sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva stječu znanje učeći od vodećih stručnjaka iz realnog sektora i znanosti. Većina njih su dugogodišnji suradnici Odjela za sestrinstvo i priznati stručnjaci iz svog područja. Također, u nastavi sudjeluju i gostujući predavači iz Hrvatske i inozemstva koji donose aktualne teme i različita gledišta iz svog područja rada.

  1. Postoji li mogućnost uključivanja u dodatne nastavne aktivnosti?

Tijekom studija studenti imaju mogućnost uključivanja u različite aktivnosti kojima mogu intelektualno i društveno napredovati te dati svoj doprinos profesiji. U suradnji sa nastavnicima studenti uključuju u različita istraživanja, sudjeluju na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima kao aktivni predavači te se sudjeluju u radu različitih udruga, volontiraju i sl.

     10. Na što smo na diplomskom studiju izrazito ponosni?

Odjel za sestrinstvo ponosan je na studente sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva koji se uključuju u brojne aktivnosti poput volontiranja, sudjelovanja na skupovima, obilježavanja Dana sestrinstva, provođenje aktivnosti važnih za promociju zdravlja te prevenciju bolesti i drugo. Tako su studenti posljednjih godina sudjelovali kao volonteri Crvenog križa na različitim akcijama, uključili su se kao volonteri i aktivni predavači na Psihošpanciru i ostalim skupovima. Svake se godine na Sveučilištu Sjever pridaje velika pozornost obilježavanju Dana sestrinstva pa se tako brojni studenti aktivno uključuju sa svojim idejama i aktivno sudjeluju u njihovoj provedbi. Osim toga, studenti sudjeluju u osmišljavanju, organiziranju i provedbi brojnih akcija poput dobrovoljnog darivanja krvi i darivanja matičnih stanica na Sveučilištu Sjever. Također, aktivno se uključuju u obilježavanje važnih dana prema kalendaru zdravlja kako bi širu javnost upozorili na važnost prevencije bolesti i promocije zdravog načina života.

Privitci