Opće informacije

o_studiju_ses_3

Odjel za sestrinstvo

Na Odjelu se izvodi preddiplomski studij „Sestrinstvo“, u trajanju od tri godine, završetkom kojega se stječe 180 ECTS-a i akademska titula prvostupnika/(ce) sestrinstva (bacc.med.techn.). Studijski program izvodi se na ustanovi kontinuirano od 2009. godine. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/sestrinstvo/kolegiji/).

Cilj studija je doprinos razvoju sestrinske profesije te općenito razvoju zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u globalnom kontekstu. Uviđajući nužnost integriranog i sveobuhvatnog pristupa obrazovanju u različitim strukama, kao ključna karakteristika studija sestrinstva izdvaja se njegov interdisciplinarni karakter. Zbog toga program pored temeljnih znanja i vještina iz područja sestrinstva nudi velik broj kolegija različitih područja znanosti i struke kao temeljna znanja u obliku obveznih kolegija te kao dopunska znanja i vještine u obliku izbornih kolegija. U procesima liječenja i zdravstvene njege svakodnevno se uvode viši tehnološki standardi za koje su potrebni stručni kadrovi, čije obrazovanje mora biti usklađeno sa suvremenim tendencijama u zdravstvu u Europskoj uniji. U skladu s navedenim i zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj potreban je novi profil medicinskih sestara koje će uz vladanje medicinskim vještinama zdravstvene njege biti osposobljene i za korištenje suvremenih tehnologija u procesima javnog zdravstva. Program obrazovanja na Sveučilištu Sjever odgovara ovim zahtjevima i omogućava stjecanje visoke razine integriranog znanja iz teorije i prakse. Važan segment obrazovanja je i pripremanje studenata za odgovorno obavljanje zdravstvene njege na etičkim načelima. U regiji sjeverozapadne Hrvatske djeluje desetak zdravstvenih ustanova različitog tipa kojima su naši kadrovi potrebni te iste sa Sveučilištem već partnerski i sudjeluju u izvođenju nastave i osiguravanju dodatnih znanstveno-stručnih i materijalnih resursa. Kompetencije stečene završetkom studija su npr. sljedeće: rad po načelima jedinstvene sestrinske skrbi, poštujući pri tome individualnost štićenika, primjenjivanje holističkog pristupa i partnerskog odnos, organizacija i primjena procesa sestrinske skrbi, procjena potrebe za zdravstvenom njegom, postavljanje ciljeva i određivanje prioriteta, planiranje i implementiranje adekvatnih postupaka, određivanje i modificiranje plana njege, vođenje administrativne dokumentacije, poduzimanje aktivnosti s ciljem unapređenja o održavanju zdravlja, zaštita pojedinca, obitelji i zajednice, primjerena komunikacija sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima, briga za održavanje zdrave i sigurne okoline, sprječavanje zdravstvenih rizika, vladanje znanjem i vještinama praćenja zdravstvenog stanja bolesnika i životno ugroženih te interveniranje sukladno ovlastima, sudjelovanje u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika, rukovođenje timom zdravstvene njege, organizacija i rukovođenje sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite i sl.

Slijedom preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH Sveučilište Sjever od ak. god. 2014./2015. izvodi izmijenjeni studijski plan „Sestrinstvo“ usklađen s odredbama Direktive Europske komisije 2005/36/EC. Temeljem navedene Direktive propisano je da edukacija u sestrinstvu traje najmanje tri godine ili 4.600 sati teorijskog i kliničkog osposobljavanja, da teorijska nastava iznosi 1/3 ukupnog trajanja studijskog programa, kao i da klinička praksa iznosi 1/2 ukupnog trajanja studijskog programa. Direktivom su također propisani i obvezni sadržaji (kolegiji) koje program obrazovanja za medicinsku sestru obuhvaća.

Prezentaciju razvoja studija sestrinstva na Sveučilištu Sjever možete pogledati u dokumentu iz priloga.

Privitci