Opće informacije

o_studiju_pe_2

Odjel za poslovnu ekonomiju

Na Odjelu se izvodi diplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija“ iz društvenog područja. Studijski program izvodi se u trajanju od 2 godine, tijekom kojih studenti stječu 120 ECTS-a. Završetkom studija studenti stječu akademsko zvanje sveučilišnog magistra/(re) poslovne ekonomije (mag.eoc.). Sveučilišni diplomski studij poslovne ekonomije ima 2 usmjerenja, i to „Međunarodna trgovina“ i „Turizam“. Studenti se za pojedino usmjerenje opredjeljuju prilikom upisa na studijski program, a promjena usmjerenja moguća je prije upisa u 2 semestar. Studijski program izvodi se na ustanovi od ak. god. 2012/2013. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane su cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/poslovna-ekonomija/kolegiji/).

Studijski program „Poslovna ekonomija“ sa svojim smjerovima „Turizam“ i „Međunarodna trgovina“ otvoren je za horizontalno i vertikalno povezivanje te osigurava pokretljivost studenata u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Horizontalno je osigurano povezivanje sa svim studijima ustrojenima po načelima „Bolonjskog“ procesa. Vertikalno povezivanje očituje se kroz mogućnosti prelaska završenih prvostupnika sveučilišnog preddiplomskog studija ekonomskog usmjerenja na diplomski studij „Poslovna ekonomija“, smjerove „Turizam“ i „Međunarodna trgovina“. Studijski program oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studentima osigurati kvalitetnije komuniciranje s tržištem tako da proizvod/usluga pronađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolju poziciju u odnosu na konkurenciju. Zadatak je osmisliti i prezentirati proizvod/uslugu za odabranu ciljnu skupinu potrošača sukladno njihovim stvarnim potrebama, a bolje od konkurencije. Koncepcija na kojoj se temelji izrada ovog programskog sadržaja uvažava potrebe tržišta rada u području privatnog sektora, koji traži specifične oblike međunarodne trgovine i turizma, prilagođenih karakteru proizvoda/usluga koje nude različite gospodarske djelatnosti. U izradi ovog potpuno novog studijskog programa korištene su i spoznaje srodnih studijskih programa u zemljama EU, uvažavali su se trendovi i zahtjevi najbolje prakse u svijetu, a sve u svjetlu novih poslova i radnih zadataka koje nova koncepcija razvoja međunarodne trgovine i turizma nameće, a koji se ne mogu temeljiti na klasičnim znanjima, već na suvremenim spoznajama. Magistar/magistra poslovne ekonomije može se upisati na doktorski studij iz poslovne ekonomije, ali i na srodne doktorske studije ovisno o uvjetima definiranima natječajem. Postoji i mogućnosti uključivanja u različite programe cjeloživotnog obrazovanja. Vertikalna prohodnost moguća je i na verificirane sveučilišne specijalističke studije.