Kolegiji

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2018/19

1. godina studija

1. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Metodologija znanstvenog istraživanja 15 5 5 5
Komunikologija inovacija i mediji 15 5 - 5
Kreativna upotreba informacijskih tehnologija 20 - - 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Sinteza i prezentacija znanstvenih informacija - - - -
Novi trendovi u medijskom dizajnu 10 5 5 5
Kognitivni aspekti komunikacije 15 10 - 5
Komunikacijska kompetencija u kontekstu profesionalizacije 15 5 - 5
Politika i mediji: dihotomija i dijalektika 15 5 - 5
Analitički modeli i simulacije interpersonalnih komunikacijskih protokola 10 - 10 5
Interkulturna komunikacija – kritika kulture 10 10 - -
2. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Tehnologijski kontekst izdavačke industrije 10 10 - 5
Trendovi i konteksti u suvremenu nakladništvu - - - -
Analitički alati za ICT potporu komunikacija i medija 10 - 10 5
IZBORNI PREDMETI P S V ECTS
Organizacijska komunikacija 10 10 - -
Marketinški menadžment u izdavaštvu 10 - 10 5
Istraživanja digitalne komunikacije - - - -
Informacijska sigurnost i zaštita poslovnih podataka - - - -
Upravljanje odnosima s javnošću 10 10 - 5
Medijska intertekstualnost 10 10 - -
Zaštita osobnih podataka u medijima 10 10 - 5
Semiotika medija 10 10 - 5

2. godina studija

3. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Individualni istraživački rad / Objavljivanje znanstvenih radova 10 10 - 20
Znanstveni kolokvij 10 10 - 10
4. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Izrada sinopsisa doktorske disertacije 10 10 - 5
Javna obrana teme doktorske disertacije 10 10 - 15
Individualni istraživački rad / Objavljivanje znanstvenih radova 10 10 - 5
Znanstveni kolokvij 10 10 - 5

3. godina studija

5. i 6. semestar
OBVEZNI PREDMETI P S V ECTS
Individualni istraživački rad / Objavljivanje znanstvenih radova 10 10 - 5
Izrada i obrana doktorske disertacije 10 10 - 55