Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“

Sveučilište u Puli (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Pula, Republika Hrvatska), u Bratislavi (Ekonomická univerzita v Bratislave = University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, Bratislava, Slovak Republic) i Sopronu (Széchenyi István university, in Győr = University of West Hungary, Doctoral School István Széchenyi, Sopron, Hungary), državna sveučilišta s dugom tradicijom postojanja te pravom dodjele doktorskih diploma, sklopila su Ugovor o međunarodnom združenom prekograničnom doktorskom programu „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“ u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem Burgenland (Fachhochschule Burgenland = University Burgenland of Applied Sciences Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austria), a sve s ciljem razvoja daljnjih međunarodnih akademskih mogućnosti za studente iz svih zemalja članica EU i njihovih sveučilišta i s ciljem jačanja međunarodnih veza između europskih akademskih institucija.

Dana 29. lipnja 2017. godine sklopljen je Anex Ugovora te je Sveučilište Sjever četvrto sveučilište koje se uključilo u međunarodni združeni prekogranični doktorski program „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“, a 27. listopada 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdalo je potvrdu Sveučilištu Sjever za izvođenje navedenog studijskog programa. Također je 13. rujna 2018. sklopljen Anex Ugovora sa Sveučilištem u Mostaru, BIH i Sveučilištem u Pragu, Češka.

Navedeni program: jedinstven je doktorski prekogranični program koji se fokusira na središnje i istočne europske zemlje; po svojoj strukturi i organizaciji usporediv je sa najboljim doktorskim prekograničnim programima unutar EU; dizajniran je za osobe koje su željne usavršiti svoje vještine sa aktualnim znanstvenim znanjem i produbiti razumijevanje na području kvalitativnih i kvantitativnih analiza i analitičkih alata unutar EU; uzima u obzir specifičnosti malih grupa studenata doktorskog studija, kroz temeljno znanje, i mogućnosti specijalizacije unutar EU, posebno za zemlje srednje i istočne Europe; dozvoljava studentima da usko surađuju sa svojim mentorima i ostalim studentima i fakultetima, unutar svoje zemlje i u inozemstvu, u okviru njihovog djelokruga rada odnosno specifičnih područja kojima se bave; dozvoljava studentima da se aktivno integriraju u renomirane akademske institucije, postanu članovima Zajednice europskih združenih doktorskih programa iz menadžmenta i poslovne administracije („EDAMBA“ = European Joint PhD Programmes Association in Management and Business Administration) i Središnje i južno-istočne doktorske mreže („CESEENET“ = Central and South-East European PhD Network).

Svrha navedenog združenog doktorskog studija jest stjecanje međunarodno priznatog doktorata iz međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta, utemeljenog na znanstvenom istraživanju i najnovijim znanstvenim spoznajama.

Razlozi za pokretanje ovoga poslijediplomskog doktorskog studija višestruki su i ogledaju se: prvenstveno u potrebi kontinuiteta samog sveučilišta za završetak svih razina studija predviđenih Bolonjskim procesom; približavanju standardima Europske unije; s jedne strane, potrebi znanstvenih institucija da dođu do kvalitetnih mladih znanstvenika, a s druge strane, potrebi poslovnog sektora za mladim obrazovanim zaposlenicima, koji će pridonijeti većoj stabilnosti, uspješnosti vođenja i konkurentnosti poduzeća; želji studenata da nastave svoje cjeloživotno obrazovanje završetkom doktorskog studija; smanjivanju stope nezaposlenosti; zadaći javnog sektora da se restrukturira i zaposli stručnije radnike kako bi pružali kvalitetnije usluge građanima; osiguravanje kvalitetnijeg javnog mnijenja; jačanje kulturnog identiteta hrvatskog društva i mogućnosti približavanja društvu znanja.

Združeni studijski programi omogućuju studentima stjecanje akademskog i kulturnog iskustva u inozemstvu, a visokoobrazovanim institucijama priliku za čvrstom suradnjom koja omogućuje proširenje kompetencija i resursa.

Združeni partneri prepoznali su potrebu za integracijom znanja i razmjenom praktičnog iskustva, a sve u svrhu postizanja visoke kvalitete obrazovanja uz optimalnu razinu pokretljivosti studenata i međunarodno poznatih i priznatih nastavnika.

Putem združenog studija jača se konkurentnost i vidljivost ponuđenih programa izvan nacionalnih granica, a mobilnost studenata pridonosi širenju njihovih kulturnih obzorja i uspostavljanju mreže za buduću suradnju; jača se kvaliteta, kompetitivnost i vidljivost na međunarodnoj razini, što će u konačnici olakšavati brže uključivanje Sveučilišta Sjever u europske obrazovne i informacijske projekte.

Važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.

Misija svih partnera uključenih u ovaj združeni studij je obrazovanje novih vrhunskih stručnjaka i znanstvenika, koji će biti sposobni svoja znanja i vještine upotrijebiti kako na globalnom tako i na europskom tržištu znanja te za dobrobit svoje nacionalne znanosti, ekonomije i društvene zajednice u cjelini.

Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine, odnosno šest semestara, što uključuje predaju i obranu doktorske disertacije. Postoji mogućnost studiranja samo u statusu izvanrednog studenta.

Uvjeti upisa na studij

Preduvjet upisa na združene doktorske studije je završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije, poslovne ekonomije ili drugi diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završeni master studij na sveučilištima primijenjene znanosti s dokazom o poznavanju engleskog jezika C1 razine.

Osobe koje su završile poslijediplomski stručni ili poslijediplomski specijalistički studij iz ekonomije, a nisu završile odgovarajući sveučilišni studij ekonomije, moraju položiti razlikovne ispite iz Mikroekonomije i Makroekonomije (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Osobama koje imaju upisani ili završeni magisterij znanosti, odnosno poslijediplomski specijalistički studij, povjerenstvo može uvidom u dokumentaciju priznati određeni broj ispita, ECTS bodova.

Osobama koje su stekle akademski naziv sveučilišni specijalist iz područja ekonomije priznaje se do 50 ECTS bodova (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Uvjeti završetka studija

Studij završava polaganjem svih ispita, pohađanjem propisanog istraživačkog seminara, objavljivanjem barem dva rada (koji se odnose na temu disertacije) u međunarodno recenziranim časopisima te izradom i javnom obranom doktorske disertacije (doktorskim ispitom). Doktorska disertacija se izrađuje i brani na engleskom jeziku.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent PhD, iz područja društvenih znanosti, polje međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. Akademska diploma je međunarodno priznata.

Procedura upisa

Obrazac prijave se podnosi sukladno uvjetima partnerskog sveučilišta. Dokumenti koji trebaju biti priloženi aplikacijskom obrascu, trebaju biti na engleskom jeziku ili prevedeni na engleski jezik, su sljedeći:

  1. životopis (Curriculum vitae)
  2. pismo namjere i motivacijsko pismo, istraživačka orijentacija i planirano polje istraživanja (Letter of intent with specification of motivation, research orientation and the planned research field)
  3. ovjerena preslika diplome, prijepis ocjena i/ili dodatak diplomi / „supplement" (Certified copy of Diploma or Master’s degree, copy of student records and/or diploma supplement)
  4. popis akademskih publikacijskih aktivnosti (List of academic publication activities)
  5. pismo preporuke (Letter of recommendation)
  6. dokaz o poznavanju engleskog jezika C1 razine (proof of knowing English language level C1).

Zainteresirani kandidati se mogu javiti na irena.zavrl@fh-burgenland.at ili ahunjet@unin.hr, do 31. srpnja 2018. godine na prijavni obrazac i trebaju dati sinopsis prijedloga predmetnog istraživanja.

Više informacija na http://www.fh-burgenland.at/studieren/doctorate-programmes/

Privitci