Aktivno uključivanje studenata u hidrometrijska istraživanja na Odjelu za graditeljstvo

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Graditeljstvo aktivno su uključeni u aktivnosti kojima proširuju znanja stečena na predavanjima i vježbama u sklopu studija. Izv.prof.dr.sc.  Bojan Đurin s Odjela za graditeljstvo uključio je studente/ice oba studija u hidrometrijska istraživanja, tj. mjerenja protoka i brzine tečenja vode u vodotocima. Osim za potrebe završnih, diplomskih te stručnih i znanstvenih radova, kao i studentskih projekata, studentice su aktivno uključene u projekt potpore Sveučilišta Sjever pod nazivom ''Potencijal vodotoka za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana'', u kojem je izv.prof.dr.sc. Đurin voditelj, uz suradnike doc.dr.sc. Danka Markovinovića i prof.dr.sc. Božu Soldu.

Studenti su savladali tehniku mjerenja i analize dobivenih rezultata korištenjem Flowtrackera 2, modernog prijenosnog mjernog uređaja za mjerenje protoka u vodotocima.  Na lokacijama lokalnih rijeka Plitvice i Bednje te drugih lokacija u Hrvatskoj koje se planiraju istražiti, uz hidrometriju studenti/ice zaokružuju i produbljuju znanja stečena u sklopu hidrotehničkih kolegija na studiju Graditeljstva u stručnom, ali i u znanstvenom smislu, čime na tržište rada dolaze pripremljeni i u teoretskom i praktičnom pogledu.

Galerija