Poziv na novčano nagrađivanje objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata Sveučilišta Sjever

Rektor Sveučilišta Sjever objavljuje poziv na novčano nagrađivanje za objavljena djela, sukladno članku 3. Pravilnika o nagrađivanju objavljenih znanstvenih radova, vidljivosti znanstvenika te prihvaćenih patenata zaposlenika Sveučilišta Sjever, (Klasa: 602-04/19-02/02, Ur.broj: 2137-0336-09-19-14) od 25. siječnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o nagrađivanju).

Pozivaju se svi zaposlenici Sveučilišta Sjever, koji udovoljavaju uvjetima definiranih Pravilnikom o nagrađivanju, da podnesu zahtjev za novčanu nagradu za objavljene znanstvene radove i vidljivosti znanstvenika, odnosno prihvaćene patente za 2018. godinu.

Zahtjev za novčanu nagradu prema članku 7. Pravilnika o nagrađivanju podnosi se na propisanom obrascu (Prilog 1.) prorektorici za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju.

Rok za predaju Zahtjeva zajedno s pripadajućom dokumentacijom je 15. siječnja 2020. godine do 16:00 sati.

Svi detalji nalaze se u pozivu u privitku.

Prilozi