Natječaj za upis na poslijediplomski Sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija u ak.god. 2021./2022.

Sveučilište Sjever raspisuje natječaj za upis na poslijediplomski Sveučilišni (doktorski) studij Mediji i komunikacija za stjecanje akademskog stupnja doktorice/doktora znanosti.
Akademska godina 2021./2022.

Studij traje šest semestara.
Broj upisnih mjesta: 15 studenata.
Iznos školarine po semestru: 7.500,00 kuna.
Školarina ne uključuje troškove upisa, prijave i obrane doktorske disertacije, izdavanja diplome i promocije.
Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva.

Formalni uvjeti upisa na studij:

a) Završen sveučilišni diplomski studij iz društvenog ili humanističkog područja znanosti i preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika, odnosno preporuka mentora.
b) Osobe sa završenim diplomskim studijem iz drugih znanstvenih područja mogu se upisati na studij uz dodatne obveze koje određuje Povjerenstvo za upis i Vijeće doktorskog studija.
c) Doktorski studij mogu upisati i kandidati s već stečenim doktoratom znanosti. U takvim slučajevima Povjerenstvo za upis razmatrat će molbe za priznavanje dijela programskih sadržaja koje je kandidat odslušao i položio u okviru nekog drugog poslijediplomskog/doktorskog studija, pri čemu će opseg priznatih sadržaja ovisiti o procjeni sukladnosti s programskim sadržajima doktorskoga studija medija i komunikacije.
d) Povjerenstvo za upis razmatrat će molbe kandidata za prijelaz s drugih poslijediplomskih programa u RH na doktorski studij medija i komunikacije (primjerice kandidata s magisterijem znanosti stečenim u okviru nekog drugog poslijediplomskog programa ili kandidata s različitih godina studija i s različitim opsegom dovršenih obveza na drugim poslijediplomskim studijima), te će ovisno o procjeni kompatibilnosti programskih sadržaja pojedinoga poslijediplomskoga studija, kao i o ukupnom opsegu položenih obveza, upućivati kandidate na upis u prvu, drugu ili treću godinu doktorskog studija Mediji i komunikacija.
e) Doktorski studij mogu upisivati i kandidati s diplomama stečenim na korespondentnim inozemnim diplomskim studijima iz gore navedenih znanstvenih područja. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Povjerenstvu za međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever.

Pristupnik treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu (obrazac u prilogu)
2. životopis u EU-formatu
3. ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magistra znanosti
4. potvrdu o položenim ispitima diplomskog ili dodiplomskog studija i ostvarenim ocjenama (s izračunatim prosjekom ocjena, ECTS bodovima i ocjenom diplomskoga rada)
5. preporuku mentora ili sveučilišnog profesora,
6. preporuku dvaju sveučilišnih profesora (u slučaju prosjeka ocjena manjeg od 3,5)
7. obrazloženje motivacije za doktorski studij s opisom znanstvenoga interesa (2–3 kartice teksta)
8. presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)
9. potvrdu ustanove ili druge pravne osobe o plaćanju troškova studija i pisanu izjavu pristupnika o plaćanju školarine
10. dokaz o poznavanju stranog jezika (dostaviti do upisa u 3. godinu studija),
11. popis i ispis radova (neobavezno).

Postupak odabira kandidata vrši se na temelju:

1. priložene dokumentacije
2. intervjua s povjerenstvom doktorskog studija
3. kriterija za vrednovanje pristupnika

Sa svim kandidatima Povjerenstvo za upis obavlja strukturirani intervju o motivima kandidata za studij, planiranom području istraživanja, kao i o planovima za razvoj profesionalne karijere.

Temeljem uvida u priloženu dokumentaciju i nakon obavljenog intervjua izrađuje se rang lista pristupnika prema sljedećim Kriterijima za vrednovanje pristupnika:

• uspjeh na diplomskom studiju (rangiranje prema prosječnoj ocjeni; minimalna prosječna ocjena na diplomskom studiju: 3.5 )
• zanimanje za znanstveno-istraživački rad prema motivacijskom pismu i intervjuu (elementi vrednovanja: sposobnost kritičkog sagledavanja literature i vlastitog rada, planovi u razvoju karijere, sposobnost originalnog razmišljanja)
• prijedlog o području istraživanja/temi doktorskog rada (elementi vrednovanja: originalnost ideje, relevantnost, sposobnost logičkog rasuđivanja, sposobnost praćenja literature, sposobnost javnog predstavljanja istraživačke ideje)
• preporuke (dvaju) sveučilišnih nastavnika ili mentora
• objavljeni radovi (rangiranje: 1. članak u časopisu indeksiranom u bazama WoS ili Scopus, objavljena knjiga kod uglednog izdavača, 2. članak indeksiran u ostalim bazama, 3. članak u zborniku radova s međunarodnom recenzijom, 4. članak u zborniku radova s domaćom recenzijom, 5. ostale vrste radova)
• studentske nagrade (rangiranje: 1. nagrada Rektora ili nagrada na razini države, 2. nagrada Dekana, nagrada fakultetskog vijeća i sl.).

Prijavni obrazac ispunjava se isključivo u elektronskom obliku i dostavlja sa svim ostalim potrebnim dokumentima.

Prijave za upis podnose se na adresu:

Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Koprivnica, Studentska služba (za upis na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Mediji i komunikacija“), Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica.

Natječaj je otvoren zaključno do 2. studenoga 2021. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena: Ako se na studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Sveučilište zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne otvori studij.

Opće informacije i program Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija mogu se pronaći na: medcom.unin.hr
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica (mrežne stranice: www.unin.hr, e-mail: irosandazigo@unin.hr).

Prilozi