Objavljuju se

Javne obrane završnih radova:

-studentica: Stela Munđar

-tema: Društvena mreža Facebook kao medij za promociju proizvoda

-kolegij: Uvod u marketing

-mentor: doc.dr.sc. Saša Petar

Obrana će se održati u utorak, 27.11.2018., 13:30, A 216

-studentica: Lorena Harča

-tema: Javni nastup u poslovnom okruženju

-kolegij: Poslovna psihologija i medijsko komuniciranje

-mentor: doc.dr.sc. Ana Globočnik Žunac

Obrana će se održati u utorak, 27.11.2018., 13:50, A 216

-studentica: Petra Cmrečki Mesek

-tema: Kaznenopravna zaštita prava na ugled i čast

-kolegij: Medijsko pravo

-mentor: doc.dr.sc. Goran Vojković

Obrana će se održati u utorak, 27.11.2018., 14:10, A 216

  • Kategorija: pmm