Opće informacije

Nastavni sadržaj i kompetencije
Na studiju Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža stječu se vještine i znanja iz STEM područja, odnosno, stječu se vještine rješavanjem zadataka, uključivanjem interdisciplinarnih spoznaja iz tehničkih i prirodnih znanosti te matematike i informatike.
Za razliku od obrazovanja gdje je poučavanje uglavnom podijeljeno na predmete iz pojedinih znanstvenih područja, primijenjenim STEM poučavanjem, poučavanje će se izvoditi rješavanjem problema iz zaštite okoliša, recikliranja i inženjerstva ambalaže koristeći se interdisciplinarnim spoznajama i vještinama iz svih STEM potpodručja. Na taj se način neće poticati poučavanje koje je podijeljeno u razrede, „pretince“ i fokusira se samo na činjenice koje su u te pretince eventualno spremljene, već će se poticati poučavanje kojim će se studenti osposobiti da znaju kada i kako koristiti stečena znanja i vještine u rješavanju problema iz zaštite okoliša, recikliranja i inženjerstva ambalaže. S obzirom na značaj ambalaže u kružnom gospodarstvu studenti će stjecati interdisciplinarne vještine i znanja potrebnim za projektiranje i oblikovanje ambalaže, kao i projektiranje i oblikovanje integralnih procesa pakiranja proizvoda.
Mogućnost razvoja karijere
Daljnji nastavak školovanja u okviru Sveučilišta Sjever moguć je na diplomskom studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša ili na srodnim studijima drugih visokih učilišta. Završetkom preddiplomskog studija, osiguranjem poticajnog i kreativnog okružja student osim ključnih kompetencija (sukladno shvaćanju ključnih kompetencija u Europskom i Hrvatskom kvalifikacijskom okviru) stječe i niz specifičnih stručnih kompetencija koje mu osiguravaju kompetitivnost na suvremenom tržištu rada. Kod studenata se sustavno razvija razumijevanje i kritička svijest o aktualnim pitanjima te sposobnost rješavanja problema, kao i upravljanja projektima vezanih uz zaštitu okoliša i inženjerstvo ambalaže.
Studenti će biti osposobljeni strateški razmišljati, procjenjivati kvalitetu, primjenjivati znanja vezana uz napredne tehnike ekologije i prerade materijala te nositi se s nizom problema koji su povezani s marketingom, financijama, pravom, itd.
TRAJANJE STUDIJA: 6 SEMESTARA
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA: 180 ECTS BODOVA
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA :SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/ PRVOSTUPNICA (BACCALAUREUS/ BACCALAUREA) INŽENJER/ INŽENJERKA INŽENJERSTVA OKOLIŠA
SKRAĆENI NAZIV ZVANJA: univ.bacc.ing.amb

UVJETI UPISA NA STUDIJ I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 10%
Matematika 20%
Strani jezik 10%
Izborni dio državne mature
Kemija* 20%
*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije
obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi.

Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz predmeta Kemija, bilo kojeg razreda srednje škole.