Rezultati pretrage
str. 1/245

Erasmus iskustvo iz Praga, prof.dr.sc. Ljubica Bakić Tomić

Prof.dr.sc. Ljubica Bakić-Tomić, pročelnica Odjela za komunikologiju i odnose s javnošću, održala je izborni kolegij pod naslovom "New Trends in Leadership and Management" na Ekonomskom sveučilištu u Pragu od 17.-21. listopada 2016. godine. Profesoricu Bakić-Tomić u ime Sveučilišta u Pragu dočekao je dekan Ekonomskog fakulteta, prof.dr.sc. Ivan Novy koji je izrazio dobrodošlicu, predstavio Sveučilište te razgovarao o mogućoj znanstvenoj suradnji sa Sveučilištem Sjever.

Galerija

Odluka o raspisivanju natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2016. godini

Senat Sveučilišta Sjever je na II. sjednici u akademskoj godini 2016./2017. održanoj dana 27. listopada 2016. godine donio Odluku o raspisivanju natječaja za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2016. godini. Postupak prijave na natječaj propisan je Odlukom Senata Sveučilišta Sjever o raspisivanju natječaja.

Detaljne informacije o natječaju i popratni dokumenti nalaze se u privitku ove obavijesti.

Medijska fotografija

Predavanje i vježbe iz navedenog kolegija neće se održati po rasporedu u subotu 29.10.2016 i ponedjeljak 31.10.2016. Termin nadoknade biti će naknadno objavljen.

  • Kategorija: mop

Obavijest o oglednoj vježbi

Temeljem Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička :ivanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Sjever, pročelnik Odjela za strojarstvo, Sveučilišta Sjever daje

OBAVIJEST

Siniša Švoger mag.ing.mech. održat će oglednu vježbu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent, za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, dana 7. studenog 2016. (ponedjeljak) u 16:00 sati, u zgradi UNIN 2, predavaonica 103, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade l, Varaždin

  • Kategorija: ps

Obavijest o oglednoj vježbi

Temeljem Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Sjever, pročelnik Odjela za strojarstvo, Sveučilišta Sjever daje

OBAVIJEST

Robert Ljubek mag.ing.mech. održat će oglednu vježbu za izbor u naslovno suradničko zvanje asistent, za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, dana 7. studenog 2016. (ponedjeljak) u 13:00 sati, u zgradi UNIN l, predavaonica 23, na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, Varaždin.

  • Kategorija: ps

Vizualna kultura

Nastava se u ponedjeljak, 31.10.2016., neće održati.

  • Kategorija: med

Obavijest o nastupnom predavanju

Prilozi
  • Kategorija: med
Rezultati pretrage
page 1/245